Hoạt động Vận Tiêu

02/07/2018

Từ  2-07-2018

Trong vòng 1 tiếng bảo vệ thành công và đưa xe tiêu đến đích thì mới hoàn thành nhiệm vụ, có thể đối thoại với NPC Thương Nhân để nhận thưởng. Tính năng Vận Tiêu Bang Hội chỉ diễn ra mỗi ngày lúc 19h đến 20h. Tuy nhiên, nhớ đề phòng tối đa đối tượng chuyên Cướp Tiêu để có thể hưởng trọn vẹn những phần thưởng đặc biệt.

NPC liên quan

Hình ảnh Nội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Tiếp Dẫn Áp Tiêu 
 • Vị trí: Ba lăng huyện (200.199)
 • Chức năng:
  • Truyền tống đến nơi áp tiêu

Võ Lâm Miễn Phí
Nhận Nhiệm Vụ Áp Tiêu

 • Chức năng:
  • Đối Thoại nhận nhiệm vụ áp tiêu

 

Võ Lâm

Npc trả nhiệm vụ áp tiêu

 • Chức năng:
  • Đối Thoại trả nhiệm vụ

Điều kiện & quy tắc Vận Tiêu

 • Thời gian Vận Tiêu: 19h đến 20h hằng ngày 
 • Yêu cầu nhận nhiệm vụ áp tiêu:
  • Bang chủ đã mở hoạt động.
  • Nhân vật có chức vị Trưởng Lão trở lên (bao gồm Bang chủ).
  • Gia nhập Bang trên 7 ngày.
  • Đạt cấp 150 trở lên (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
  • Nhân vật chưa nhận nhiệm vụ Vận Tiêu (cá nhân hoặc Bang hội).
 • Sau khi nhận nhiệm vụ, bắt đầu đếm ngược 30 phút thời gian áp tiêu.
 • Lưu ý:
  • Xe tiêu đứng yên 5 phút sẽ tự động biến mất, nhiệm vụ thất bại và không thể nhận thưởng.
  • Quá thời gian 30 phút mà vẫn chưa hoàn thành Vận Tiêu thì xe tiêu cũng sẽ biến mất, nhiệm vụ thất bại và không thể nhận thưởng.
 • Nhân sĩ trong vòng 30 phút thành công bảo vệ và đưa xe tiêu đến đích được tính là hoàn thành nhiệm vụ, có thể đối thoại với NPC để nhận thưởng.
 • Khi nhân vật nhận tiêu Bang hội sẽ xuất hiện thông báo thế giới.
 • Khi nhân vật ở gần xe tiêu, xe tiêu sẽ không thể bị tấn công. Tuy nhiên khi vượt qua phạm vi (750) hoặc rời mạng, chết, ẩn thân… xe tiêu có thể bị tấn công.
 • Nhân vật Vận Tiêu có thể đối thoại với NPC Tiếp dẫn áp tiêu bang để di chuyển miễn phí đến vị trí xe tiêu, thời gian chờ mỗi lần sẽ tăng lên từ 20 – 40 - 60 giây (tối đa).

Cướp tiêu

 • Xe tiêu bị cướp sẽ rơi ra 1 Mảnh Càn Khôn Giới Chỉ, 1 Viếm Đế Đồ Đằng, thời gian bảo vệ là 3 phút. Trong thời gian bảo vệ, chỉ có thành viên của Bang hội cướp tiêu và Bang hội Vận Tiêu có thể nhặt được
 • Sau khi nhặt được nhặt được trao cho bang hội cướp tiêu cuối cùng và thành viên bang hội Vận Tiêu cùng hưởng, thời gian bảo vệ là 3 phút, nhặt được một lượng nhất định hoặc sau 15 phút bảo rương biến mất.
 • Nhân sĩ chưa gia nhập môn phái, không được tham gia 

Phần thưởng

 • Tất cả thành viên chính thức của Bang hội (gia nhập Bang hơn 7 ngày) bên cạnh xe tiêu trong quá trình Vận Tiêu sẽ nhận được 4.000.000 kinh nghiệm/phút.
 • Thành viên bang hội tham gia Vận Tiêu (di chuyển gần xe tiêu) với thời gian khác nhau sẽ nhận được phần thưởng khác nhau
 • Vận Tiêu thành công, người Vận Tiêu sẽ nhận được 2 Mảnh Càn Khôn Giới Chỉ ,3 Viêm Đế Đồ Đằng, 2 Bảo Gương Hạn Chế, 2 Chìa Khóa Hạn Chế

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.